Photographer Chanhun Jeon

 


LG전자 커뮤니케이터 활동으로  LG휘센 리드믹 올스타즈에 다녀왔습니다. 

선수들의 아름다운 연기에 매료되었던 2시간이었습니다. @_@ 홍홍

2회째 맞아히는 갈라쇼가 앞으로도 쭉 이어지길 소망합니다. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
리듬체조의 별들의 향연. :)

이들의 공연을 직접 볼 수 있다는 것이 얼마나 큰 기회인지. 크.

이번 취재를 통해 더욱 리듬체조에 대해 가까이 다가갈 수 있었던 시간.
한국 리듬체조 파이팅! 
포스팅 기사 : 
http://social.lge.co.kr/lg_story/the_blog/culture/rhythmic_all_stars/

 

 LG WHISEN RHYTHMIC All Stars 2012

장소
일산 킨텍스(KINTEX)
기간
2012.10.06(토) ~ 2012.10.07(일)
가격
-

 DISQUS 로드 중…
댓글 로드 중…

최근에 게시된 글

티스토리 툴바